Klubik dziecięcy malucha a żłobek. Jakie są różnice?

klubik dziecięcy

Zwłaszcza w przypadku pierwszego dziecka moment oddania go pod opiekę instytucjonalną może być trudny dla wszystkich stron – dla rodziców, obawiających się o swojego malucha, dla dziecka, które nagle trafia na sporą część dnia do obcych osób, ale i dla opiekunów, którzy muszą się zmierzyć z wybuchami płaczu i buntem (nie tylko ze strony dzieci). Dodatkowo rodzice mogą być zaskoczeni z ilości dostępnych opcji: poza żłobkami funkcjonują bowiem również klubiki dla dzieci. Czym jest klub malucha? Czy pracuje w nim wykwalifikowana kadra, gwarantująca bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka? Ile kosztuje klubik dla dzieci? Klub malucha a żłobek – czym się różnią?

Klub malucha – co to jest?

W zakresie definicji klub dziecięcy zasadniczo nie różni się od żłobka – to forma zbiorowej opieki nad dziećmi do 3. roku życia a jego zadaniem jest wspomaganie rodziców w godzeniu pracy zawodowej z wychowaniem dzieci.

Jednocześnie istnieje kilka kluczowych różnic pomiędzy klubem dziecięcym a żłobkiem – warto mieć ich świadomość, wybierając miejsce pobytu dla dziecka, ale także przyjmując ofertę określonego pracodawcy – w przypadku opiekunki.

Czym charakteryzuje się klubik dziecięcy?

Zakres odpowiedzialności i zasady, na jakich funkcjonują kluby dla dzieci, określony jest w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235). Wynika z niej, iż klubik malucha ma zapewnić dziecku opiekę w warunkach zbliżonych do domowych. Jednocześnie na opiekunach ciążą obowiązki podobne jak w przypadku żłobków – muszą oni zagwarantować nie tylko pielęgnację, higienę i opiekę, ale także edukację i rozwój poprzez prowadzenie zajęć dostosowanych do możliwości dzieci.

Zarówno dla rodzica, jak i dla opiekunki, przed nawiązaniem współpracy z klubikiem, konieczne jest zweryfikowanie jego legalności. Każdy klubik malucha powinien być wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – na tej podstawie podlegają nadzorowi gminy. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy klub dziecięcy działa nielegalnie, bez wpisu – wówczas nie sposób ręczyć za jakość opieki ani za warunki pracy.

Klub dziecięcy a żłobek – na czym polega różnica?

Choć w zakresie pełnionych obowiązków klub dla dzieci i żłobek niemal niczym się nie różnią, to jednak w kilku punktach zasady panujące w każdej z tych placówek są nieco odmienne. Pierwszą różnicę stanowi wiek dzieci – do części żłobków mogą być przyjmowane już maluchy 5-miesięczne, podczas gdy dolną granicą w klubiku jest 1 rok. W obu placówkach przebywają dzieci do 3. roku życia. W szczególnych okolicznościach (np. spowolniony rozwój dziecka, brak miejsc w przedszkolach), w klubiku znajdą opiekę także starsze dzieci – do lat 4.

Kluby dziecięce są bardziej kameralne niż żłobki – sprawują one opiekę nad maksymalnie 30 dziećmi.  Jednocześnie nie ma obowiązku zatrudniania w nich pielęgniarki lub położnej, która musi być obecna w żłobku, jeśli uczęszcza do niego co najmniej 20 maluchów.

W klubiku dziecięcym maluchy przebywają krócej – maksymalnie przez 5 godzin dziennie. W przypadku żłobka czas maksymalny wynosi 10 godzin. Jeśli więc oboje rodzice pracują w pełnym wymiarze godzin i nie ma babci lub innej osoby, która odbierze dziecko w trakcie dnia – wówczas jedynym rozwiązaniem jest żłobek. W przypadku braku miejsca w żłobku rodzice często decydują się na model mieszany – po 5 godzinach malucha zabiera niania – opłaca się to bardziej, niż powierzenie dziecka niani na cały dzień, a ponadto dziecko ma szansę przebywać w grupie.

Za funkcjonowanie żłobka odpowiada dyrektor, który ma wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi (ewentualnie wykształcenie średnie i doświadczenie 5-letnie). Tymczasem klubem dziecięcym może zarządzać osoba bez tych kwalifikacji – wystarczy posiadanie kwalifikacji opiekuna (zdobytych np. podczas 280-godzinnego kursu). Ponadto w klubie dziecięcym, w przeciwieństwie do żłobka, mogą pracować również wolontariusze, po odbyciu odpowiedniego szkolenia.

Tak w żłobku, jak i w klubie dziecięcym, jadłospis przygotowuje intendent zgodnie z wymogami żywienia maluchów. Żłobek musi ponadto zapewnić możliwość karmienia malucha mlekiem matki – tj. posiadać odpowiednie warunki do jego przechowywania i podawania. W klubiku nie ma takiego obowiązku.

Różnica między żłobkiem a klubem polega również na sposobie zapisywania dzieci – zwłaszcza w przypadku braku miejsc. Rodzice mają możliwość zgłoszenia gminie zapotrzebowania na klubik dziecięcy, co stanowi podstawę do jego otwarcia.

Zarówno żłobek, jak i klubik dziecięcy mogą być publiczne lub prywatne. W pierwszym przypadku wysokość opłat ustala rada gminy, w drugim – każda placówka indywidualnie. Możliwość pomniejszenia kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubiku w przypadku nieobecności, również zależy od indywidualnych warunków w danym podmiocie.

Klubik dziecięcy to dobry wybór w przypadku dzieci z trudnościami adaptacyjnymi – podczas gdy w żłobku rodzice uczestniczą wyłącznie w zajęciach adaptacyjnych, w klubie dziecięcym mogą przebywać cały czas – co z kolei może być nieco stresujące dla opiekunów.